Zobacz więcej

Klauzula informacyjna RODO dla kandydatów

Niniejszym, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, iż przetwarzanie danych osobowych przez Agencję Służby Społecznej Kościelak Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kwiatowej 9, dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego odbywa się w zakresie:

  •  objętym przekazanym CV, co do danych niewskazanych w kodeksie pracy
  • zawartym w liście motywacyjnym
  • załączonej do CV dokumentacji (np. rekomendacje, referencje, certyfikaty, zaświadczenia)
  •  informacji pozyskiwanych podczas procesu rekrutacji (np. rozmowa rekrutacyjna, testy, inne dane)
  • informacji uzyskiwanych od byłych pracodawców podczas weryfikacji dotychczasowego zatrudnienia.

Administratorem danych osobowych kandydata jest Spółka pod nazwą: Agencja Służby Społecznej Kościelak S.J. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kwiatowej 9, NIP: 5211351348  nr REGON: 011100285.

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych u Administratora można kontaktować się pod adresem: biuro@assopieka.pl

Wskazane przez kandydata dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, w tym kancelariom prawnym, podmiotom wykonującym świadczenia z zakresu medycyny pracy, dostawcom usług teleinformatycznych, sprzętu technicznego, archiwizacyjnych, utylizacji dokumentacji oraz sprzętu elektronicznego.

Podane dane osobowe są przechowywane w czasie trwania procesu rekrutacyjnego do którego zostały przekazane.

Kandydatowi przysługuje prawo dostępu do treści podanych przeze mnie danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych w zakresie wskazanym w art. 22¹ § 1 kodeksu pracy jest wymogiem ustawowym, w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże konieczne do przeprowadzenia prawidłowego i efektywnego procesu rekrutacji przed podjęciem zatrudnienia.